skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of attitudes toward women's equality: policy preferences among southern party elites

Day, Christine L. ; Hadley, Charles D.

Social Science Quarterly, Sept, 1997, Vol.78(3), p.672(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of attitudes toward women's equality: Policy preferences among southern party elites

Day, Christine ; Hadley, Charles

Social Science Quarterly, Sep 1997, pp.672-687 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...