skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mitral Valve Disease in Patients with Marfan Syndrome Undergoing Aortic Root Replacement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitral Valve Disease in Patients with Marfan Syndrome Undergoing Aortic Root Replacement

Kunkala, M. R. ; Schaff, H. V. ; Li, Z. ; Volguina, I. ; Dietz, H. C. ; Lemaire, S. A. ; Coselli, J. S. ; Connolly, H.

Circulation, 09/10/2013, Vol.128(11_suppl_1), pp.S243-S247 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0009-7322 ; E-ISSN: 1524-4539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.112.000113

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitral Valve Disease in Patients with Marfan Syndrome Undergoing Aortic Root Replacement

Kunkala, R., Meghana ; Schaff, V., Hartzell ; Li, C., Zhuo ; Volguina, A., Irina ; Dietz, S., Harry ; Lemaire, S., Scott ; Coselli, S., Joseph ; Connolly, S., Heidi

Circulation, 2013, Vol.128(11_suppl_1 Suppl 1), pp.S243-S247 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0009-7322 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.000113

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitral valve disease in patients with Marfan syndrome undergoing aortic root replacement

Kunkala, Meghana R ; Schaff, Hartzell V ; Li, Zhuo ; Volguina, Irina ; Dietz, Harry C ; Lemaire, Scott A ; Coselli, Joseph S ; Connolly, Heidi

Circulation, 10 September 2013, Vol.128(11 Suppl 1), pp.S243-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 24030414 Version:1 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.000113

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...