skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping Tools for Game Writers

Engström, Henrik ; Brusk, Jenny ; Erlandsson, Patrik

The Computer Games Journal, 2018, Vol.7(3), pp.153-172 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

E-ISSN: 2052-773X ; DOI: 10.1007/s40869-018-0062-y

Toàn văn sẵn có

2
Prototyping Tools for Game Writers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping Tools for Game Writers

Engström, Henrik ; Brusk, Jenny ; Erlandsson, Patrik

The Computer Games Journal, 9/2018, Vol.7(3), pp.153-172 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

E-ISSN: 2052-773X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40869-018-0062-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping Tools for Game Writers

Engström, Henrik ; Brusk, Jenny ; Erlandsson, Patrik; Interaction Lab (ILAB), Institutionen för informationsteknologi ; Media, Technology and Culture (MTEC), Forskningscentrum för Informationsteknologi ; Media, Technology and Culture (MTEC), Forskningscentrum för Informationsteknologi ; Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi ; Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi

The Computer Games Journal, 2018, Vol. 7(3), pp. 153-172 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

DOI: 10.1007/s40869-018-0062-y

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping Tools for Game Writers

Engström, Henrik ; Brusk, Jenny ; Erlandsson, Patrik

The Computer Games Journal, 2018, Vol.7(3), pp.153-172 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

DOI: 10.1007/s40869-018-0062-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...