skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imbalanced Multi-Modal Multi-Label Learning for Subcellular Localization Prediction of Human Proteins with Both Single and Multiple Sites (Protein Subcellular Localization Prediction)

He, Jianjun ; Gu, Hong ; Liu, Wenqi; Fraternali, Franca (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6), p.e37155 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037155

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imbalanced Multi-Modal Multi-Label Learning for Subcellular Localization Prediction of Human Proteins with Both Single and Multiple Sites

He, Jianjun ; Gu, Hong ; Liu, Wenqi; Fraternali, Franca (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037155 ; PMCID: 3371015 ; PMID: 22715364

Toàn văn sẵn có

3
Imbalanced Multi-Modal Multi-Label Learning for Subcellular Localization Prediction of Human Proteins with Both Single and Multiple Sites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imbalanced Multi-Modal Multi-Label Learning for Subcellular Localization Prediction of Human Proteins with Both Single and Multiple Sites

He, Jianjun ; Gu, Hong ; Liu, Wenqi; Fraternali, Franca

PLoS ONE, 6/8/2012, Vol.7(6), p.e37155 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0037155

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imbalanced multi-modal multi-label learning for subcellular localization prediction of human proteins with both single and multiple sites

He, Jianjun ; Gu, Hong ; Liu, Wenqi

PloS one, 2012, Vol.7(6), pp.e37155 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22715364 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037155

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imbalanced Multi-Modal Multi-Label Learning for Subcellular Localization Prediction of Human Proteins with Both Single and Multiple Sites

He, Jianjun ; Gu, Hong ; Liu, Wenqi

PLoS One, Jun 2012, Vol.7(6), p.e37155 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037155

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imbalanced multi-modal multi-label learning for subcellular localization prediction of human proteins with both single and multiple sites

Jianjun He ; Hong Gu ; Wenqi Liu

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(6), p.e37155 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037155

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...