skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible versus graphical user interfaces for robot programming: exploring cross-age children’s preferences

Sapounidis, Theodosios ; Demetriadis, Stavros

Personal and Ubiquitous Computing, 2013, Vol.17(8), pp.1775-1786 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0641-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible versus graphical user interfaces for robot programming: exploring cross-age children's preferences.(Report)

Sapounidis, Theodosios ; Demetriadis, Stavros

Personal and Ubiquitous Computing, Dec, 2013, Vol.17(8), p.1775(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1617-4909

Toàn văn sẵn có

3
Tangible versus graphical user interfaces for robot programming: exploring cross-age children’s preferences (Book review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible versus graphical user interfaces for robot programming: exploring cross-age children’s preferences (Book review)

Sapounidis, Theodosios ; Demetriadis, Stavros

Personal and Ubiquitous Computing, 12/2013, Vol.17(8), pp.1775-1786 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00779-013-0641-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...