skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A genome-wide association study identifies CDHR3 as a susceptibility locus for early childhood asthma with severe exacerbations.(LETTERS)(cadherin-related family member 3)(Report)

Bonnelykke, Klaus ; Sleiman, Patrick ; Nielsen, Kasper ; Kreiner - Moller, Eskil ; Mercader, Josep M. ; Belgrave, Danielle ; Den Dekker, Herman T. ; Husby, Anders ; Sevelsted, Astrid ; Faura - Tellez, Grissel ; Mortensen, Li Juel ; Paternoster, Lavinia ; Flaaten, Richard ; Molgaard, Anne ; Smart, David E. ; Thomsen, Philip F. ; Rasmussen, Morten A. ; Bonas - Guarch, Silvia ; Holst, Claus ; Nohr, Ellen A. ; Yadav, Rachita ; March, Michael E. ; Blicher, Thomas ; Lackie, Peter M. ; Jaddoe, Vincent W. V. ; Simpson, Angela ; Holloway, John W. ; Duijts, Liesbeth ; Custovic, Adnan ; Davies, Donna E. ; Torrents, David ; Gupta, Ramneek ; Hollegaard, Mads V. ; Hougaard, David M. ; Hakonarson, Hakon ; Bisgaard, Hans

Nature Genetics, Jan, 2014, Vol.46(1), p.51(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1061-4036

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A genome-wide association study identifies CDHR3 as a susceptibility locus for early childhood asthma with severe exacerbations.(LETTERS)(cadherin-related family member 3)(Report)

Bonnelykke, Klaus ; Sleiman, Patrick ; Nielsen, Kasper ; Kreiner-Moller, Eskil ; Mercader, Josep M. ; Belgrave, Danielle ; Den Dekker, Herman T. ; Husby, Anders ; Sevelsted, Astrid ; Faura-Tellez, Grissel ; Mortensen, Li Juel ; Paternoster, Lavinia ; Flaaten, Richard ; Molgaard, Anne ; Smart, David E. ; Thomsen, Philip F. ; Rasmussen, Morten A. ; Bonas-Guarch, Silvia ; Holst, Claus ; Nohr, Ellen A. ; Yadav, Rachita ; March, Michael E. ; Blicher, Thomas ; Lackie, Peter M. ; Jaddoe, Vincent W.V. ; Simpson, Angela ; Holloway, John W. ; Duijts, Liesbeth ; Custovic, Adnan ; Davies, Donna E. ; Torrents, David ; Gupta, Ramneek ; Hollegaard, Mads V. ; Hougaard, David M. ; Hakonarson, Hakon ; Bisgaard, Hans

Nature Genetics, 2014, Vol.46(1), p.51(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1061-4036

Toàn văn sẵn có

3
A genome-wide association study identifies CDHR3 as a susceptibility locus for early childhood asthma with severe exacerbations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A genome-wide association study identifies CDHR3 as a susceptibility locus for early childhood asthma with severe exacerbations

Bønnelykke, Klaus ; Sleiman, Patrick ; Nielsen, Kasper ; Kreiner-Møller, Eskil ; Mercader, Josep M ; Belgrave, Danielle ; Den Dekker, Herman T ; Husby, Anders ; Sevelsted, Astrid ; Faura-Tellez, Grissel ; Mortensen, Li Juel ; Paternoster, Lavinia ; Flaaten, Richard ; Mølgaard, Anne ; Smart, David E ; Thomsen, Philip F ; Rasmussen, Morten A ; Bonàs-Guarch, Silvia ; Holst, Claus ; Nohr, Ellen A ; Yadav, Rachita ; March, Michael E ; Blicher, Thomas ; Lackie, Peter M ; Jaddoe, Vincent W V ; Simpson, Angela ; Holloway, John W ; Duijts, Liesbeth ; Custovic, Adnan ; Davies, Donna E ; Torrents, David ; Gupta, Ramneek ; Hollegaard, Mads V ; Hougaard, David M ; Hakonarson, Hakon ; Bisgaard, Hans

Nature Genetics, 1/2014, Vol.46(1), pp.51-55 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ng.2830

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A genome-wide association study identifies CDHR3 as a susceptibility locus for early childhood asthma with severe exacerbations

Klaus Bønnelykke ; Patrick Sleiman ; Kasper Nielsen ; Eskil Kreiner-Møller ; Josep M Mercader ; Danielle Belgrave ; Herman T Den Dekker ; Anders Husby ; Astrid Sevelsted ; Grissel Faura-Tellez ; Li Juel Mortensen ; Lavinia Paternoster ; Richard Flaaten ; Anne Mølgaard ; David E Smart ; Philip F Thomsen ; Morten A Rasmussen ; Silvia Bonàs-Guarch ; Claus Holst ; Ellen A Nohr ; Rachita Yadav ; Michael E March ; Thomas Blicher ; Peter M Lackie ; Vincent W V Jaddoe ; Angela Simpson ; John W Holloway ; Liesbeth Duijts ; Adnan Custovic ; Donna E Davies ; David Torrents ; Ramneek Gupta ; Mads V Hollegaard ; David M Hougaard ; Hakon Hakonarson ; Hans Bisgaard

Nature Genetics, 2013, Vol.46(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.2830

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A genome-wide association study identifies CDHR3 as a susceptibility locus for early childhood asthma with severe exacerbations

Bønnelykke, Klaus ; Sleiman, Patrick ; Nielsen, Kasper ; Kreiner-Møller, Eskil ; Mercader, Josep M ; Belgrave, Danielle ; Den Dekker, Herman T ; Husby, Anders ; Sevelsted, Astrid ; Faura-Tellez, Grissel ; Mortensen, Li Juel ; Paternoster, Lavinia ; Flaaten, Richard ; Mølgaard, Anne ; Smart, David E ; Thomsen, Philip F ; Rasmussen, Morten A ; Bonàs-Guarch, Silvia ; Holst, Claus ; Nohr, Ellen A ; Yadav, Rachita ; March, Michael E ; Blicher, Thomas ; Lackie, Peter M ; Jaddoe, Vincent W V ; Simpson, Angela ; Holloway, John W ; Duijts, Liesbeth ; Custovic, Adnan ; Davies, Donna E ; Torrents, David ; Gupta, Ramneek ; Hollegaard, Mads V ; Hougaard, David M ; Hakonarson, Hakon ; Bisgaard, Hans

Nature genetics, January 2014, Vol.46(1), pp.51-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1546-1718 ; PMID: 24241537 Version:1 ; DOI: 10.1038/ng.2830

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...