skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple mitochondrial DNA deletions exist in cardiomyocytes of patients with hypertrophic or dilated cardiomyopathy

Ozawa, T ; Tanaka, M ; Sugiyama, S ; Hattori, K ; Ito, T ; Ohno, K ; Takahashi, A ; Sato, W ; Takada, G ; Mayumi, B

Biochemical and biophysical research communications, 31 July 1990, Vol.170(2), pp.830-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2143377 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Multiple mitochondrial DNA deletions exist in cardiomyocytes of patients with hypertrophic or dilated cardiomyopathy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple mitochondrial DNA deletions exist in cardiomyocytes of patients with hypertrophic or dilated cardiomyopathy

Ozawa, Takayuki ; Tanaka, Masashi ; Sugiyama, Satoru ; Hattori, Kazuki ; Ito, Takayuki ; Ohno, Kinji ; Takahashi, Akira ; Sato, Wataru ; Takada, Goro ; Mayumi, Bunji ; Yamamoto, Kiichiro ; Adachi, Kyo ; Koga, Yoshinori ; Toshima, Hironori

Biochemical and Biophysical Research Communications, 07/1990, Vol.170(2), pp.830-836 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0006291X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0006-291X(90)92166-W

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple mitochondrial DNA deletions exist in cardiomyocytes of patients with hypertrophic or dilated cardiomyopathy

Ozawa, Takayuki ; Tanaka, Masashi ; Sugiyama, Satoru ; Hattori, Kazuki ; Ito, Takayuki ; Ohno, Kinji ; Takahashi, Akira ; Sato, Wataru ; Takada, Goro ; Mayumi, Bunji ; Yamamoto, Kiichiro ; Adachi, Kyo ; Koga, Yoshinori ; Toshima, Hironori

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1990, Vol.170(2), pp.830-836 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/0006-291X(90)92166-W

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...