skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and thermal stability of homogeneous nanostructured Fe.sub.3C (cementite).(Metals)

Al-Joubori, Ahmed A. ; Suryanarayana, C.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(10), p.7877(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2097-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and thermal stability of homogeneous nanostructured Fe 3 C (cementite)

Al-Joubori, Ahmed ; Suryanarayana, C.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(10), pp.7877-7890 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2097-7

Toàn văn sẵn có

3
Synthesis and thermal stability of homogeneous nanostructured Fe3C (cementite)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and thermal stability of homogeneous nanostructured Fe3C (cementite)

Al-Joubori, Ahmed A. ; Suryanarayana, C.

Journal of Materials Science, 5/2018, Vol.53(10), pp.7877-7890 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-2097-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...