skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging the Religiously Committed Other: Anthropologists and Theologians in Dialogue

Meneses, Eloise ; Backues, Lindy ; Bronkema, David ; Flett, Eric ; Hartley, Benjamin L.

Current Anthropology, 2014, Vol.55(1), pp.82-104 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/674716

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging the religiously committed other: Anthropologists and theologians in dialogue

Meneses, Eloise ; Backues, Lindy ; Bronkema, David ; Flett, Eric ; Hartley, Benjamin L.

Current Anthropology, Feb, 2014, Vol.55(1), p.81(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-3204

Toàn văn sẵn có

3
Engaging the Religiously Committed Other: Anthropologists and Theologians in Dialogue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging the Religiously Committed Other: Anthropologists and Theologians in Dialogue

Meneses, Eloise ; Backues, Lindy ; Bronkema, David ; Flett, Eric ; Hartley, Benjamin L.

Current Anthropology, 01 February 2014, Vol.55(1), pp.82-104 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382

Toàn văn sẵn có

4
Engaging the Religiously Committed Other: Anthropologists and Theologians in Dialogue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging the Religiously Committed Other: Anthropologists and Theologians in Dialogue

Meneses, Eloise ; Backues, Lindy ; Bronkema, David ; Flett, Eric ; Hartley, Benjamin L.

Current Anthropology, 01 February 2014, Vol.55(1), pp.82-104 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/674716

Toàn văn sẵn có

5
Engaging the Religiously Committed Other: Anthropologists and Theologians in Dialogue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging the Religiously Committed Other: Anthropologists and Theologians in Dialogue

Meneses, Eloise ; Backues, Lindy ; Bronkema, David ; Flett, Eric ; Hartley, Benjamin L.

Current Anthropology, 02/2014, Vol.55(1), pp.82-104 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0011-3204 ; E-ISSN: 1537-5382 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/674716

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging the Religiously Committed Other: Anthropologists and Theologians in Dialogue

Meneses, Eloise ; Backues, Lindy ; Bronkema, David ; Flett, Eric ; Hartley, Benjamin L.

Current Anthropology, 01, 09 February January 2014 2014, Vol.55(1), pp.82-104 [Tạp chí có phản biện]

The University of Chicago. All rights reserved.

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/674716

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...