skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOS, the formidable strategy of bacteria against aggressions

Baharoglu, Zeynep ; Mazel, Didier; Hoffmann, Isabelle (Editor)

FEMS Microbiology Reviews, 10 November 2014, Vol.38(6), pp.1126-1145 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12077

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOS, the formidable strategy of bacteria against aggressions.(Report)

Baharoglu, Zeynep ; Mazel, Didier

FEMS Microbiology Reviews, Nov, 2014, Vol.38(6), p.1126(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOS, the formidable strategy of bacteria against aggressions.(Report)

Baharoglu, Zeynep ; Mazel, Didier

FEMS Microbiology Reviews, 2014, Vol.38(6), p.1126(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOS , the formidable strategy of bacteria against aggressions

Baharoglu, Zeynep ; Mazel, Didier

FEMS Microbiology Reviews, November 2014, Vol.38(6), pp.1126-1145 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12077

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOS, the formidable strategy of bacteria against aggressions

Baharoglu, Zeynep ; Mazel, Didier

FEMS Microbiology Reviews, 2014, Vol. 38(6), pp.1126-1145 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12077

Toàn văn sẵn có

6
SOS, the formidable strategy of bacteria against aggressions
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOS, the formidable strategy of bacteria against aggressions

Baharoglu, Zeynep ; Mazel, Didier

FEMS Microbiology Reviews, 11/2014, Vol.38(6), pp.1126-1145 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1574-6976.12077

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOS, the formidable strategy of bacteria against aggressions

Baharoglu, Zeynep ; Mazel, Didier

FEMS microbiology reviews, November 2014, Vol.38(6), pp.1126-45 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-6976 ; PMID: 24923554 Version:1 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12077

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...