skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metamorphosis and Identity

Mary Baine Campbell

The American Historical Review, Vol.107(5), pp.1623-1624 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

2
Caroline Walker Bynum. <italic>Metamorphosis and Identity</italic>. New York: Zone Books. 2001. Pp. 280. $28.00
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caroline Walker Bynum. <italic>Metamorphosis and Identity</italic>. New York: Zone Books. 2001. Pp. 280. $28.00

The American Historical Review, 12/1/2002 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/ahr/107.5.1623

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...