skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Both movement-end and task-end are critical for error feedback in visuomotor adaptation: a behavioral experiment

Ishikawa, Takumi ; Sakaguchi, Yutaka

PloS one, 2013, Vol.8(2), pp.e55801 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23393602 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055801

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Both Movement-End and Task-End Are Critical for Error Feedback in Visuomotor Adaptation: A Behavioral Experiment.(Research Article)

Ishikawa, Takumi ; Sakaguchi, Yutaka

PLoS ONE, Feb 5, 2013, Vol.8(2), p.e55801 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055801

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Both Movement-End and Task-End Are Critical for Error Feedback in Visuomotor Adaptation: A Behavioral Experiment.(Research Article)

Ishikawa, Takumi ; Sakaguchi, Yutaka

PLoS ONE, Feb 5, 2013, Vol.8(2), p.e55801 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055801

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Both Movement-End and Task-End Are Critical for Error Feedback in Visuomotor Adaptation: A Behavioral Experiment

Ishikawa, Takumi ; Sakaguchi, Yutaka; Sinigaglia, Corrado (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055801 ; PMCID: 3564803 ; PMID: 23393602

Toàn văn sẵn có

5
Both Movement-End and Task-End Are Critical for Error Feedback in Visuomotor Adaptation: A Behavioral Experiment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Both Movement-End and Task-End Are Critical for Error Feedback in Visuomotor Adaptation: A Behavioral Experiment

Ishikawa, Takumi ; Sakaguchi, Yutaka; Sinigaglia, Corrado

PLoS ONE, 2/5/2013, Vol.8(2), p.e55801 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0055801

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Both Movement-End and Task-End Are Critical for Error Feedback in Visuomotor Adaptation: A Behavioral Experiment

Ishikawa, Takumi ; Sakaguchi, Yutaka

PLoS One, Feb 2013, Vol.8(2), p.e55801 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055801

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Both movement-end and task-end are critical for error feedback in visuomotor adaptation: a behavioral experiment

Takumi Ishikawa ; Yutaka Sakaguchi

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(2), p.e55801 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055801

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...