skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: proceedings?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilateral symmetry and locomotion: do elliptical regular sea urchins proceed along their longer body axis?

Yoshimura, Kazuya ; Motokawa, Tatsuo

Marine Biology, 2008, Vol.154(5), pp.911-918 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0025-3162 ; E-ISSN: 1432-1793 ; DOI: 10.1007/s00227-008-0984-1

Toàn văn sẵn có

2
Bilateral symmetry and locomotion: do elliptical regular sea urchins proceed along their longer body axis?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilateral symmetry and locomotion: do elliptical regular sea urchins proceed along their longer body axis?

Yoshimura, Kazuya ; Motokawa, Tatsuo

Marine Biology, 6/2008, Vol.154(5), pp.911-918 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0025-3162 ; E-ISSN: 1432-1793 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00227-008-0984-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...