skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a holistic assessment of the user experience with hybrid BCIs

Lorenz, Romy ; Pascual, Javier ; Blankertz, Benjamin ; Vidaurre, Carmen

Journal of neural engineering, June 2014, Vol.11(3), pp.035007 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1741-2552 ; PMID: 24835132 Version:1 ; DOI: 10.1088/1741-2560/11/3/035007

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a holistic assessment of the user experience with hybrid bcis

Lorenz, Romy ; Pascual, Javier ; Blankertz, Benjamin ; Vidaurre, Carmen

Journal of Neural Engineering, 2014, Vol.11(3), p.035007 (10pp) [Tạp chí có phản biện]

IOPscience (IOP Publishing)

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/11/3/035007

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...