skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global biomedical R&D fund and mechanism for innovations of public health importance.(Essay)

Balasegaram, Manica ; Brechot, Christian ; Farrar, Jeremy ; Heymann, David ; Ganguly, Nirmal ; Khor, Martin ; Levy, Yves ; Matsoso, Precious ; Minghui, Ren ; Pecoul, Bernard ; Peilong, Liu ; Tanner, Marcel ; Rettingen, John - Arne

PLoS Medicine, May, 2015, Vol.12(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1549-1277

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global biomedical R&D fund and mechanism for innovations of public health importance.(Essay)

Balasegaram, Manica ; Brechot, Christian ; Farrar, Jeremy ; Heymann, David ; Ganguly, Nirmal ; Khor, Martin ; Levy, Yves ; Matsoso, Precious ; Minghui, Ren ; Pecoul, Bernard ; Peilong, Liu ; Tanner, Marcel ; Rettingen, John-Arne

PLoS Medicine, 2015, Vol.12(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1549-1277

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Global Biomedical R&D Fund and Mechanism for Innovations of Public Health Importance

Balasegaram, Manica ; Bréchot, Christian ; Farrar, Jeremy ; Heymann, David ; Ganguly, Nirmal ; Khor, Martin ; Lévy, Yves ; Matsoso, Precious ; Minghui, Ren ; Pécoul, Bernard ; Peilong, Liu ; Tanner, Marcel ; Røttingen, John-Arne

PLoS Medicine, May 2015, Vol.12(5) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15491277 ; E-ISSN: 15491676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1001831

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global biomedical R&D fund and mechanism for innovations of public health importance

Balasegaram, Manica ; Bréchot, Christian ; Farrar, Jeremy ; Heymann, David ; Ganguly, Nirmal ; Khor, Martin ; Lévy, Yves ; Matsoso, Precious ; Minghui, Ren ; Pécoul, Bernard ; Peilong, Liu ; Tanner, Marcel ; Røttingen, John-Arne

PLoS medicine, May 2015, Vol.12(5), pp.e1001831 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1549-1676 ; PMID: 25962119 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1001831

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Global Biomedical R&D Fund and Mechanism for Innovations of Public Health Importance

Balasegaram, Manica ; Bréchot, Christian ; Farrar, Jeremy ; Heymann, David ; Ganguly, Nirmal ; Khor, Martin ; Lévy, Yves ; Matsoso, Precious ; Minghui, Ren ; Pécoul, Bernard ; Peilong, Liu ; Tanner, Marcel ; Røttingen, John-Arne

PLoS Medicine, 2015, Vol.12(5) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1549-1277 ; E-ISSN: 1549-1676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1001831 ; PMCID: 4427184 ; PMID: 25962119

Toàn văn sẵn có

6
A Global Biomedical R&D Fund and Mechanism for Innovations of Public Health Importance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Global Biomedical R&D Fund and Mechanism for Innovations of Public Health Importance

Balasegaram, Manica ; Bréchot, Christian ; Farrar, Jeremy ; Heymann, David ; Ganguly, Nirmal ; Khor, Martin ; Lévy, Yves ; Matsoso, Precious ; Minghui, Ren ; Pécoul, Bernard ; Peilong, Liu ; Tanner, Marcel ; Røttingen, John-Arne

PLOS Medicine, 5/11/2015, Vol.12(5), p.e1001831 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1549-1676 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001831

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A global biomedical R&D fund and mechanism for innovations of public health importance

Manica Balasegaram ; Christian Bréchot ; Jeremy Farrar ; David Heymann ; Nirmal Ganguly ; Martin Khor ; Yves Lévy ; Precious Matsoso ; Ren Minghui ; Bernard Pécoul ; Liu Peilong ; Marcel Tanner ; John-Arne Røttingen

PLoS Medicine, 01 May 2015, Vol.12(5), p.e1001831 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1549-1277 ; E-ISSN: 1549-1676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1001831

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Global Biomedical R&D Fund and Mechanism for Innovations of Public Health Importance

Balasegaram, Manica ; Brechot, Christian ; Farrar, Jeremy ; Heymann, David ; Ganguly, Nirmal ; Khor, Martin ; Levy, Yves ; Matsoso, Precious ; Minghui, Ren ; Pecoul, Bernard ; Peilong, Liu ; Tanner, Marcel ; Røttingen, John-Arne

Balasegaram, Manica Brechot, Christian Farrar, Jeremy Heymann, David Ganguly, Nirmal Khor, Martin Levy, Yves Matsoso, Precious Minghui, Ren Pecoul, Bernard Peilong, Liu Tanner, Marcel Røttingen, John-Arne . A Global Biomedical R&D Fund and Mechanism for Innovations of Public Health Importance. PLoS Medicine. 2015, 12(5) [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1371/journal.pmed.1001831

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Global Biomedical R&D Fund and Mechanism for Innovations of Public Health Importance

Balasegaram, Manica ; Bréchot, Christian ; Farrar, Jeremy ; Heymann, David ; Ganguly, Nirmal ; Khor, Martin ; Lévy, Yves ; Matsoso, Precious ; Minghui, Ren ; Pécoul, Bernard ; Peilong, Liu ; Tanner, Marcel ; Røttingen, John-Arne

2015, Vol.12(5), p.e1001831 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1549-1277 ; E-ISSN: 1549-1676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1001831

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...