skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of health insurance in Africa and Asia: a systematic review

Spaan, Ernst ; Mathijssen, Judith ; Tromp, Noor ; Mcbain, Florence ; Have, Arthur Ten ; Baltussen, Rob

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2012, Vol.90(9), pp.685-692 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.102301

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of health insurance in Africa and Asia: a systematic review/L'impact de l'assurance maladie en Afrique et en Asie: une etude systematique/El impacto de los seguros medicos en Africa y Asia: un examen sistematico.(Report)

Spaan, Ernst ; Mathijssen, Judith ; Tromp, Noor ; Mcbain, Florence ; Ten Have, Arthur ; Baltussen, Rob

Bulletin of the World Health Organization, Sept, 2012, Vol.90(9), p.685(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686 ; DOI: 10.2471/BLT.12.102301

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of health insurance in Africa and Asia: a systematic review/L'impact de l'assurance maladie en Afrique et en Asie: une etude systematique/El impacto de los seguros medicos en Africa y Asia: un examen sistematico.(Report)

Spaan, Ernst ; Mathijssen, Judith ; Tromp, Noor ; Mcbain, Florence ; Ten Have, Arthur ; Baltussen, Rob

Bulletin of the World Health Organization, 2012, Vol.90(9), p.685(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686 ; DOI: 10.2471/BLT.12.102301

Toàn văn sẵn có

4
The impact of health insurance in Africa and Asia: a systematic review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of health insurance in Africa and Asia: a systematic review

Spaan, Ernst ; Mathijssen, Judith ; Tromp, Noor ; Mcbain, Florence ; Ten Have, Arthur ; Baltussen, Rob

Bulletin of the World Health Organization, 09/01/2012, Vol.90(9), pp.685-692 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00429686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.12.102301

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of health insurance in Africa and Asia: a systematic review

Spaan, Ernst ; Mathijssen, Judith ; Tromp, Noor ; Mcbain, Florence ; Ten Have, Arthur ; Baltussen, Rob

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Sep 2012, pp.685-92 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.102301

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of health insurance in Africa and Asia: a systematic review

Spaan, Ernst ; Mathijssen, Judith ; Tromp, Noor ; Mcbain, Florence ; Ten Have, Arthur ; Baltussen, Rob

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2012, Vol.90(9), pp.685-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 22984313 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.12.102301

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...