skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Happiness Among Adolescent Students in Thailand: Family and Non-Family Factors

Gray, Rossarin Soottipong ; Chamratrithirong, Aphichat ; Pattaravanich, Umaporn ; Prasartkul, Pramote

Social Indicators Research, 1 January 2013, Vol.110(2), pp.703-719 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03038300 ; E-ISSN: 15730921

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Happiness Among Adolescent Students in Thailand: Family and Non-Family Factors

Gray, Rossarin ; Chamratrithirong, Aphichat ; Pattaravanich, Umaporn ; Prasartkul, Pramote

Social Indicators Research, 2013, Vol.110(2), pp.703-719 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-011-9954-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Happiness Among Adolescent Students in Thailand: Family and Non-Family Factors

Gray, Rossarin ; Chamratrithirong, Aphichat ; Pattaravanich, Umaporn ; Prasartkul, Pramote

Social Indicators Research, Jan 2013, Vol.110(2), pp.703-719 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03038300 ; DOI: 10.1007/s11205-011-9954-y

Toàn văn sẵn có

4
Happiness Among Adolescent Students in Thailand: Family and Non-Family Factors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Happiness Among Adolescent Students in Thailand: Family and Non-Family Factors

Gray, Rossarin Soottipong ; Chamratrithirong, Aphichat ; Pattaravanich, Umaporn ; Prasartkul, Pramote

Social Indicators Research, 1/2013, Vol.110(2), pp.703-719 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11205-011-9954-y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Happiness among Adolescent Students in Thailand: Family and Non-Family Factors

Gray, Rossarin Soottipong ; Chamratrithirong, Aphichat ; Pattaravanich, Umaporn ; Prasartkul, Pramote

Social Indicators Research, January 2013, Vol.110(2), p.703 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-011-9954-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...