skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Korean Wave and Its Implications for the Korea-China Relationship

Jang, Soo Hyun

Journal of International and Area Studies, 1 December 2012, Vol.19(2), pp.97-113 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Korean Wave and Its Implications for the Korea-China Relationship

Jang, Soo Hyun

Journal of International and Area Studies, 1 December 2012, Vol.19(2), pp.97-113 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Korean Wave and Its Implications for the Korea-China Relationship*

Jang, Soo

Journal of International and Area Studies, Dec 2012, Vol.19(2), pp.97-113 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...