skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically Modified Maize: Less Drudgery for Her, More Maize for Him? Evidence from Smallholder Maize Farmers in South Africa

Gouse, Marnus ; Sengupta, Debdatta ; Zambrano, Patricia ; Zepeda, José Falck

World Development, July 2016, Vol.83, pp.27-38 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0305-750X ; DOI: 10.1016/j.worlddev.2016.03.008

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically Modified Maize: Less Drudgery for Her, More Maize for Him? Evidence from Smallholder Maize Farmers in South Africa

Gouse, Marnus ; Sengupta, Debdatta ; Zambrano, Patricia ; Zepeda, Jose Falck

World Development, 2016, Vol.83, p.27(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0305-750X ; DOI: 10.1016/j.worlddev.2016.03.008

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically Modified Maize: Less Drudgery for Her, More Maize for Him? Evidence from Smallholder Maize Farmers in South Africa

Gouse, Marnus ; Sengupta, Debdatta ; Zambrano, Patricia ; Zepeda, José

World Development, Jul 2016, Vol.83, p.27 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0305750X ; E-ISSN: 18735991 ; DOI: 10.1016/j.worlddev.2016.03.008

Toàn văn không sẵn có

4
Genetically Modified Maize: Less Drudgery for Her, More Maize for Him? Evidence from Smallholder Maize Farmers in South Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically Modified Maize: Less Drudgery for Her, More Maize for Him? Evidence from Smallholder Maize Farmers in South Africa

Gouse, Marnus ; Sengupta, Debdatta ; Zambrano, Patricia ; Zepeda, José Falck

World Development, 07/2016, Vol.83, C, pp.27-38 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0305750X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.03.008

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...