skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective inhibition of heme oxygenase-2 activity by analogs of 1-(4-chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzimidazole (clemizole): Exploration of the effects of substituents at the N-1 position

Vlahakis , Jason Z. ; Vukomanovic , Dragic ; Nakatsu , Kanji ; Szarek , Walter A.

Bioorganic & medicinal chemistry, 2013, Vol.21(21), pp.6788-6795 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0968-0896

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective inhibition of heme oxygenase-2 activity by analogs of 1-(4-chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzimidazole (clemizole): Exploration of the effects of substituents at the N-1 position

Vlahakis, Jason Z. ; Vukomanovic, Dragic ; Nakatsu, Kanji ; Szarek, Walter A.

Bioorganic & Medicinal Chemistry, Nov 1, 2013, Vol.21(21), p.6788(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0968-0896

Toàn văn sẵn có

3
Selective inhibition of heme oxygenase-2 activity by analogs of 1-(4-chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzimidazole (clemizole): Exploration of the effects of substituents at the N-1 position
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective inhibition of heme oxygenase-2 activity by analogs of 1-(4-chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzimidazole (clemizole): Exploration of the effects of substituents at the N-1 position

Vlahakis, Jason Z. ; Vukomanovic, Dragic ; Nakatsu, Kanji ; Szarek, Walter A.

Bioorganic & Medicinal Chemistry, 11/2013, Vol.21(21), pp.6788-6795 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09680896 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bmc.2013.07.050

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective inhibition of heme oxygenase-2 activity by analogs of 1-(4-chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzimidazole (clemizole): Exploration of the effects of substituents at the N-1 position

Vlahakis, Jason Z ; Vukomanovic, Dragic ; Nakatsu, Kanji ; Szarek, Walter A

Bioorganic & Medicinal Chemistry, 01 November 2013, Vol.21(21), pp.6788-6795 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0968-0896 ; E-ISSN: 1464-3391 ; DOI: 10.1016/j.bmc.2013.07.050

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective inhibition of heme oxygenase-2 activity by analogs of 1-(4-chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzimidazole (clemizole): Exploration of the effects of substituents at the N-1 position

Vlahakis, Jason Z ; Vukomanovic, Dragic ; Nakatsu, Kanji ; Szarek, Walter A

Bioorganic & medicinal chemistry, 01 November 2013, Vol.21(21), pp.6788-95 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1464-3391 ; PMID: 24021581 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bmc.2013.07.050

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...