skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rho1 effector Pkc1, but not Bni1, mediates signalling from Tor2 to the actin cytoskeleton

Helliwell, S B ; Schmidt, A ; Ohya, Y ; Hall, M N

Current biology : CB, 05 November 1998, Vol.8(22), pp.1211-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0960-9822 ; PMID: 9811607 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
The Rho1 effector Pkc1, but not Bni1, mediates signalling from Tor2 to the actin cytoskeleton
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rho1 effector Pkc1, but not Bni1, mediates signalling from Tor2 to the actin cytoskeleton

Helliwell, Stephen B. ; Schmidt, Anja ; Ohya, Yoshikazu ; Hall, Michael N.

Current Biology, 11/1998, Vol.8(22), pp.1211-S2 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09609822 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0960-9822(07)00511-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rho1 effector Pkc1, but not Bni1, mediates signalling from Tor2 to the actin cytoskeleton

Helliwell, Stephen B ; Schmidt, Anja ; Ohya, Yoshikazu ; Hall, Michael N

Current Biology, 05 November 1998, Vol.8(22), pp.1211,S1-1214,S2 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/S0960-9822(07)00511-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...