skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing and valuing diversity: challenges to public managers in the 21st Century

Ewoh, Andrew I. E.

Public Personnel Management, June, 2013, Vol.42(2), p.107(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0260

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing and Valuing Diversity: Challenges to Public Managers in the 21st Century

Ewoh, Andrew I. E

Public Personnel Management, June 2013, Vol.42(2), pp.107-122 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: 10.1177/0091026013487048

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing and Valuing Diversity: Challenges to Public Managers in the 21st Century

Ewoh, Andrew

Public Personnel Management, Summer 2013, Vol.42(2), pp.107-122 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00910260 ; E-ISSN: 19457421

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing and valuing diversity : challenges to public managers in the 21st century

Ewoh, Andrew I. E

Public personnel management, 2013, Vol.42(2), pp. 107-122 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0091-0260

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing and valuing diversity: challenges to public managers in the 21st Century

Ewoh, Andrew I. E.

Public Personnel Management, June, 2013, Vol.42(2), p.107(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0260

Toàn văn không sẵn có

6
Managing and Valuing Diversity: Challenges to Public Managers in the 21st Century
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing and Valuing Diversity: Challenges to Public Managers in the 21st Century

Ewoh, Andrew I. E.

Public Personnel Management, 06/2013, Vol.42(2), pp.107-122 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0091026013487048

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...