skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Lootable Wealth Breed Disorder?: A Political Economy of Extraction Framework

Snyder, Richard

Comparative Political Studies, October 2006, Vol.39(8), pp.943-968 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414006288724

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does lootable wealth breed disorder? A political economy of extraction framework.(Author abstract)

Snyder, Richard

Comparative Political Studies, Oct, 2006, Vol.39(8), p.943(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-4140

Toàn văn không sẵn có

3
Does Lootable Wealth Breed Disorder?: A Political Economy of Extraction Framework
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Lootable Wealth Breed Disorder?: A Political Economy of Extraction Framework

Snyder, Richard

Comparative Political Studies, 10/2006, Vol.39(8), pp.943-968 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0010414006288724

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...