skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathogenesis and treatment of hepatic fibrosis: is cirrhosis reversible?

Hayes, Peter

Clinical Medicine, April 2011, Vol.11(2), pp.179-183 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 1470-2118

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathogenesis and treatment of hepatic fibrosis: is cirrhosis reversible?

Fallowfield, Jonathan ; Hayes, Peter

Clinical medicine (London, England), April 2011, Vol.11(2), pp.179-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1470-2118 ; PMID: 21526707 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Pathogenesis and treatment of hepatic fibrosis: is cirrhosis reversible?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathogenesis and treatment of hepatic fibrosis: is cirrhosis reversible?

Fallowfield, J. ; Hayes, P.

Clinical Medicine, 04/01/2011, Vol.11(2), pp.179-183 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1470-2118 ; E-ISSN: 1473-4893 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7861/clinmedicine.11-2-179

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...