skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lean fish consumption is associated with lower risk of metabolic syndrome: a Norwegian cross sectional study

C. Tørris ; M. Molin ; M. Småstuen Cvancarova

BMC Public Health, 01 April 2016, Vol.16(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-016-3014-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lean fish consumption is associated with lower risk of metabolic syndrome: a Norwegian cross sectional study

Torris, C ; Molin, M ; Cvancarova, M

BMC Public Health, 2016, Vol.16 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/s12889-016-3014-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lean fish consumption is associated with lower risk of metabolic syndrome: a Norwegian cross sectional study

Tørris, C ; Molin, M ; Cvancarova, M. Småstuen

BMC Public Health, 2016, Vol.16 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-016-3014-0 ; PMCID: 4837629 ; PMID: 27093865

Toàn văn sẵn có

4
Lean fish consumption is associated with lower risk of metabolic syndrome: a Norwegian cross sectional study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lean fish consumption is associated with lower risk of metabolic syndrome: a Norwegian cross sectional study

Tørris, C. ; Molin, M. ; Cvancarova, M. Småstuen

BMC Public Health, 12/2016, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3014-0

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lean fish consumption is associated with lower risk of metabolic syndrome: a Norwegian cross sectional study

Tørris, C ; Molin, M ; Cvancarova, M Småstuen

BMC public health, 19 April 2016, Vol.16, pp.347 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 27093865 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12889-016-3014-0

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lean fish consumption is associated with lower risk of metabolic syndrome: a Norwegian cross sectional study

Tørris, C ; Molin, M ; Cvancarova, M. S

Christine Tørris (2017) Lean fish consumption is associated with decreased risk of metabolic syndrome: Results from a large population-based study. Doctoral thesis http://hdl.handle.net/10852/60779 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/s12889-016-3014-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...