skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying the importance of local niche-based and stochastic processes to tropical tree community assembly.(Author abstract)(Report)

Shipley, Bill ; Paine, C. E. Timothy ; Baraloto, Christopher

Ecology, April, 2012, Vol.93(4), p.760(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-9658

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying the importance of local niche‐based and stochastic processes to tropical tree community assembly

Shipley, Bill ; Paine, C. E. Timothy ; Baraloto, Christopher

Ecology, April 2012, Vol.93(4), pp.760-769 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0012-9658 ; E-ISSN: 1939-9170 ; DOI: 10.1890/11-0944.1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying the importance of local niche‐based and stochastic processes to tropical tree community assembly

Shipley , Bill ; C. E. Timothy Paine ; Christopher Baraloto

Ecology, 2012, Vol.93(4), pp.760-769 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0012-9658

Toàn văn sẵn có

4
Quantifying the importance of local niche-based and stochastic processes to tropical tree community assembly
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying the importance of local niche-based and stochastic processes to tropical tree community assembly

Shipley, Bill ; Paine, C. E. Timothy ; Baraloto, Christopher

Ecology, 04/2012, Vol.93(4), pp.760-769 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0012-9658 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1890/11-0944.1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying the importance of local niche-based and stochastic processes to tropical tree community assembly

Shipley, Bill ; Paine, C E Timothy ; Baraloto, Christopher

Ecology, April 2012, Vol.93(4), pp.760-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0012-9658 ; PMID: 22690627 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying the importance of local niche-based and stochastic processes to tropical tree community assembly

Shipley, Bill ; Paine, C. E. Timothy ; Baraloto, Christopher

Ecology, 2012, Vol.93(4), pp.760-769 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0012-9658 ; E-ISSN: 1939-9170

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...