skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Signal-based diagnostic algorithms integrating model validity in the decision.(Report)

Lesecq, S. ; Gentil, S.

Control Engineering Practice, Sept, 2008, Vol.16(9), p.1120(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0967-0661

Truy cập trực tuyến

2
Signal-based diagnostic algorithms integrating model validity in the decision
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Signal-based diagnostic algorithms integrating model validity in the decision

Lesecq, S. ; Gentil, S.

Control Engineering Practice, 9/2008, Vol.16(9), pp.1120-1131 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09670661 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.conengprac.2008.01.005

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Signal-based diagnostic algorithms integrating model validity in the decision

Lesecq, S ; Gentil, S

Control Engineering Practice, 2008, Vol.16(9), pp.1120-1131 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0967-0661 ; E-ISSN: 1873-6939 ; DOI: 10.1016/j.conengprac.2008.01.005

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Signal based diagnostic algorithm integrating model validity in the decision

Lesecq, Suzanne ; Gentil, Sylviane; Gentil, Sylviane (Editor)

Control engineering practice, 2008, Vol.16(9), pp.1120-1131 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0967-0661 ; E-ISSN: 1873-6939

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...