skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Estimation of rotational line widths of carbon dioxide bands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of rotational line widths of carbon dioxide bands

Yamamoto, G. ; Tanaka, M. ; Aoki, T.

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 3/1969, Vol.9(3), pp.371-382 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00224073 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-4073(69)90032-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of rotational line widths of carbon dioxide bands

Yamamoto, G ; Tanaka, M ; Aoki, T

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 1969, Vol.9(3), pp.371-382 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/0022-4073(69)90032-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...