skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing “sense” from evolving health information: A qualitative investigation of information seeking and sense making across sources

Genuis, Shelagh K.

Journal of the American Society for Information Science and Technology, August 2012, Vol.63(8), pp.1553-1566 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.22691

Toàn văn không sẵn có

2
Constructing “sense” from evolving health information: A qualitative investigation of information seeking and sense making across sources
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing “sense” from evolving health information: A qualitative investigation of information seeking and sense making across sources

Genuis, Shelagh K.

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 08/2012, Vol.63(8), pp.1553-1566 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/asi.22691

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing "sense" from evolving health information: A qualitative investigation of information seeking and sense making across sources

Genuis, Shelagh

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Aug 2012, Vol.63(8), p.1553 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...