skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zwitterionic hydrogels implanted in mice resist the foreign-body reaction.(LETTERS)(Report)

Zhang, Lei ; Cao, Zhiqiang ; Bai, Tao ; Carr, Louisa ; Ella - Menye, Jean - Rene ; Irvin, Colleen ; Ratner, Buddy D. ; Jiang, Shaoyi

Nature Biotechnology, June, 2013, Vol.31(6), p.553(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2580

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zwitterionic hydrogels implanted in mice resist the foreign-body reaction.(LETTERS)(Report)

Zhang, Lei ; Cao, Zhiqiang ; Bai, Tao ; Carr, Louisa ; Ella-Menye, Jean-Rene ; Irvin, Colleen ; Ratner, Buddy D. ; Jiang, Shaoyi

Nature Biotechnology, 2013, Vol.31(6), p.553(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2580

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zwitterionic hydrogels implanted in mice resist the foreign-body reaction

Lei Zhang ; Zhiqiang Cao ; Tao Bai ; Louisa Carr ; Jean-Rene Ella-Menye ; Colleen Irvin ; Buddy D Ratner ; Shaoyi Jiang

Nature Biotechnology, 2013, Vol.31(6), p.553 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1087-0156 ; E-ISSN: 1546-1696 ; DOI: 10.1038/nbt.2580

Toàn văn sẵn có

4
Zwitterionic hydrogels implanted in mice resist the foreign-body reaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zwitterionic hydrogels implanted in mice resist the foreign-body reaction

Zhang, Lei ; Cao, Zhiqiang ; Bai, Tao ; Carr, Louisa ; Ella-Menye, Jean-Rene ; Irvin, Colleen ; Ratner, Buddy D ; Jiang, Shaoyi

Nature Biotechnology, 6/2013, Vol.31(6), pp.553-556 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1087-0156 ; E-ISSN: 1546-1696 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2580

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zwitterionic hydrogels implanted in mice resist the foreign-body reaction

Zhang, Lei ; Cao, Zhiqiang ; Bai, Tao ; Carr, Louisa ; Ella-Menye, Jean-Rene ; Irvin, Colleen ; Ratner, Buddy D ; Jiang, Shaoyi

Nature biotechnology, June 2013, Vol.31(6), pp.553-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 23666011 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.2580

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...