skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical study of the generalised Klein--Gordon equations.(Report)

Dutykh, Denys ; Chhay, Marx ; Clamond, Didier

Physica D: Nonlinear Phenomena, June 1, 2015, Vol.304, p.23 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-2789 ; DOI: 10.1016/j.physd.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

2
Numerical study of the generalised Klein–Gordon equations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical study of the generalised Klein–Gordon equations

Dutykh, Denys ; Chhay, Marx ; Clamond, Didier

Physica D: Nonlinear Phenomena, 06/2015, Vol.304-305, C, pp.23-33 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01672789 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physd.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical study of the generalised Klein–Gordon equations

Dutykh, Denys ; Chhay, Marx ; Clamond, Didier

Physica D: Nonlinear Phenomena, 01 June 2015, Vol.304-305, pp.23-33 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical study of the generalised Klein-Gordon equations

Dutykh, Denys ; Chhay, Marx ; Clamond, Didier

Physica D: Nonlinear Phenomena, 01 June 2015, Vol.304-305, pp.23-33 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...