skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations between air quality changes and biomarkers of systemic inflammation during the 2014 nanjing youth olympics: a quasi-experimental study.(Report)(Author abstract)

Li, Huichu ; Zhou, Lian ; Wang, Cuicui ; Chen, Renjie ; Ma, Xiaoying ; Bin Xu ; Lilin Xiong ; Zhen Ding ; Xiaodong Chen ; Yun Zhou Yan Xu ; Haidong Kan

American Journal of Epidemiology, June 15, 2017, Vol.185(12), p.1290(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9262

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations between air quality changes and biomarkers of systemic inflammation during the 2014 nanjing youth olympics: a quasi-experimental study.(Report)(Author abstract)

Li, Huichu ; Zhou, Lian ; Wang, Cuicui ; Chen, Renjie ; Ma, Xiaoying ; Bin Xu ; Lilin Xiong ; Zhen Ding ; Xiaodong Chen ; Yun Zhou Yan Xu ; Haidong Kan

American Journal of Epidemiology, June 15, 2017, Vol.185(12), p.1290(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9262

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations Between Air Quality Changes and Biomarkers of Systemic Inflammation During the 2014 Nanjing Youth Olympics: A Quasi-Experimental Study

Li, Huichu ; Zhou, Lian ; Wang, Cuicui ; Chen, Renjie ; Ma, Xiaoying ; Xu, Bin ; Xiong, Lilin ; Ding, Zhen ; Chen, Xiaodong ; Zhou, Yun ; Xu, Yan ; Kan, Haidong

American Journal of Epidemiology, 2017, Vol. 185(12), pp.1290-1296 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: 10.1093/aje/kww209

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations Between Air Quality Changes and Biomarkers of Systemic Inflammation During the 2014 Nanjing Youth Olympics: A Quasi-Experimental Study

Li, Huichu ; Zhou, Lian ; Wang, Cuicui ; Chen, Renjie ; Ma, Xiaoying ; Xu, Bin ; Xiong, Lilin ; Ding, Zhen ; Chen, Xiaodong ; Zhou, Yun ; Xu, Yan ; Kan, Haidong

American journal of epidemiology, 15 June 2017, Vol.185(12), pp.1290-1296 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1476-6256 ; PMID: 28459948 Version:1 ; DOI: 10.1093/aje/kww209

Toàn văn sẵn có

5
Associations Between Air Quality Changes and Biomarkers of Systemic Inflammation During the 2014 Nanjing Youth Olympics: A Quasi-Experimental Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations Between Air Quality Changes and Biomarkers of Systemic Inflammation During the 2014 Nanjing Youth Olympics: A Quasi-Experimental Study

Li, Huichu ; Zhou, Lian ; Wang, Cuicui ; Chen, Renjie ; Ma, Xiaoying ; Xu, Bin ; Xiong, Lilin ; Ding, Zhen ; Chen, Xiaodong ; Zhou, Yun ; Xu, Yan ; Kan, Haidong

American Journal of Epidemiology, 06/15/2017, 06/15/2017, Vol.185(12), pp.1290-1296 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/kww209

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...