skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the coupling of carbon and nitrogen cycles in Appalachian streams: the role of dissolved organic nitrogen.(Author abstract)(Report)

Lutz, Brian D. ; Bernhardt, Emily S. ; Roberts, Brian J. ; Mulholland, Patrick J.

Ecology, March, 2011, Vol.92(3), p.720(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-9658

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the coupling of carbon and nitrogen cycles in Southern Appalachian streams: Understanding the role of dissolved organic nitrogen

Lutz, Brian D ; Bernhardt, Emily ; Roberts, Brian ; Mulholland, Patrick J

Ecology, 2011, Vol.92(3) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0012-9658 ; DOI: 10.1890/10-0899.1 ; TRN: US201202%%902 ; Other: KP1702010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the coupling of carbon and nitrogen cycles in Appalachian streams: the role of dissolved organic nitrogen

Lutz, Brian D. ; Bernhardt, Emily S. ; Roberts, Brian J. ; Mulholland, Patrick J.

Ecology, March 2011, Vol.92(3), pp.720-732 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0012-9658 ; E-ISSN: 1939-9170 ; DOI: 10.1890/10-0899.1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the coupling of carbon and nitrogen cycles in Appalachian streams: the role of dissolved organic nitrogen

Lutz, Brian D. ; Bernhardt, Emily S. ; Roberts, Brian J. ; Mulholland, Patrick J.

Ecology, 1 March 2011, Vol.92(3), pp.720-732 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00129658 ; E-ISSN: 19399170

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the coupling of carbon and nitrogen cycles in Appalachian streams: the role of dissolved organic nitrogen

Lutz , Brian D. ; Emily S. Bernhardt ; Brian J. Roberts ; Patrick J. Mulholland

Ecology, 2011, Vol.92(3), pp.720-732 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0012-9658

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the coupling of carbon and nitrogen cycles in Appalachian streams: the role of dissolved organic nitrogen

Lutz, Brian D. ; Bernhardt, Emily S. ; Roberts, Brian J. ; Mulholland, Patrick J.

Ecology, 1 March 2011, Vol.92(3), pp.720-732 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00129658 ; E-ISSN: 19399170

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the coupling of carbon and nitrogen cycles in Appalachian streams: the role of dissolved organic nitrogen

Lutz, Brian D. ; Bernhardt, Emily S. ; Roberts, Brian J. ; Mulholland, Patrick J.

Ecology, 1 March 2011, Vol.92(3), pp.720-732 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00129658 ; E-ISSN: 19399170

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the coupling of carbon and nitrogen cycles in Appalachian streams: the role of dissolved organic nitrogen

Lutz, Brian D. ; Bernhardt, Emily S. ; Roberts, Brian J. ; Mulholland, Patrick J.

Ecology, 1 March 2011, Vol.92(3), pp.720-732 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00129658 ; E-ISSN: 19399170

Toàn văn sẵn có

9
Examining the coupling of carbon and nitrogen cycles in Appalachian streams: the role of dissolved organic nitrogen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the coupling of carbon and nitrogen cycles in Appalachian streams: the role of dissolved organic nitrogen

Lutz, Brian D. ; Bernhardt, Emily S. ; Roberts, Brian J. ; Mulholland, Patrick J.

Ecology, 03/2011, Vol.92(3), pp.720-732 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0012-9658 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1890/10-0899.1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the coupling of carbon and nitrogen cycles in Appalachian streams: the role of dissolved organic nitrogen

Lutz, Brian D ; Bernhardt, Emily S ; Roberts, Brian J ; Mulholland, Patrick J

Ecology, March 2011, Vol.92(3), pp.720-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0012-9658 ; PMID: 21608480 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...