skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of being watched on resource acquisition in chimpanzees and human children

Engelmann, Jan M. ; Herrmann, Esther ; Tomasello, Michael

Animal Cognition, Jan, 2016, Vol.19(1), p.147(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1435-9448 ; DOI: 10.1007/s10071-015-0920-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of being watched on resource acquisition in chimpanzees and human children

Engelmann, Jan M. ; Herrmann, Esther ; Tomasello, Michael

Animal Cognition, 2016, Vol.19(1), p.147(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1435-9448 ; DOI: 10.1007/s10071-015-0920-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of being watched on resource acquisition in chimpanzees and human children

Engelmann, Jan ; Herrmann, Esther ; Tomasello, Michael

Animal Cognition, 2016, Vol.19(1), pp.147-151 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-015-0920-y

Toàn văn sẵn có

4
The effects of being watched on resource acquisition in chimpanzees and human children
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of being watched on resource acquisition in chimpanzees and human children

Engelmann, Jan M. ; Herrmann, Esther ; Tomasello, Michael

Animal Cognition, 1/2016, Vol.19(1), pp.147-151 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10071-015-0920-y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of being watched on resource acquisition in chimpanzees and human children

Engelmann, Jan M ; Herrmann, Esther ; Tomasello, Michael

Animal cognition, January 2016, Vol.19(1), pp.147-51 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1435-9456 ; PMID: 26376987 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10071-015-0920-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...