skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Library Screen for Inhibitors Targeting Norovirus Binding to Histo-Blood Group Antigen Receptors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Screen for Inhibitors Targeting Norovirus Binding to Histo-Blood Group Antigen Receptors

Feng, X. ; Jiang, X.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 01/01/2007, Vol.51(1), pp.324-331 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0066-4804 ; E-ISSN: 1098-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AAC.00627-06

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Screen for Inhibitors Targeting Norovirus Binding to Histo-Blood Group Antigen Receptors

Feng, Xizhi ; Jiang, Xi

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2007, Vol. 51(1), p.324 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0066-4804 ; PMID: 17060523

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...