skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return from Exile: Alternative Sciences, the Illegitimacy of Nationalism, the Savage Freud

Embree, Ainslee T.

The Journal of Asian Studies, Nov, 2001, Vol.60(4), p.1229(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return from Exile: Alternative Sciences, The Illegitimacy of Nationalism, The Savage Freud

Embree, Ainslee

The Journal of Asian Studies, Vol.60(4), pp.1229-1231 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return from Exile: Alternative Sciences, The Illegitimacy of Nationalism, The Savage Freud

Embree, Ainslee T

The Journal of Asian Studies, 2001, Vol.60(4), pp.1229-1231 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2700088

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return from Exile: Alternative Sciences, The Illegitimacy of Nationalism, The Savage Freud (Book Review)

Embree, Ainslee T.

The Journal of Asian Studies, 1 November 2001, Vol.60(4), pp.1229-1231 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2700088

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return from Exile: Alternative Sciences, The Illegitimacy of Nationalism, The Savage Freud (Book Review)

Embree, Ainslee T.

The Journal of Asian Studies, 1 November 2001, Vol.60(4), pp.1229-1231 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2700088

Toàn văn sẵn có

6
Return from Exile: Alternative Sciences, The Illegitimacy of Nationalism, The Savage Freud. By Ashis Nandy. Delhi and New York: Oxford University Press, 1999. 560 pp. $23.95 (cloth).
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return from Exile: Alternative Sciences, The Illegitimacy of Nationalism, The Savage Freud. By Ashis Nandy. Delhi and New York: Oxford University Press, 1999. 560 pp. $23.95 (cloth).

Embree, Ainslee T.

The Journal of Asian Studies, 11/2001, Vol.60(4), pp.1229-1231 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2700088

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...