skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

État des lieux des flux céréaliers en Wallonie selon différentes filières d’utilisation

Alice Delcour ; Florence Van Stappen ; Stéphanie Gheysens ; Virginie Decruyenaere ; Didier Stilmant ; Philippe Burny ; Fabienne Rabier ; Hélène Louppe ; Jean-Pierre Goffart

BASE, 01 January 2014, Vol.18(2) [Tạp chí có phản biện]

University of Liège Library (ULiège Library)

ISSN: 1370-6233 ; E-ISSN: 1780-4507

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Etat des lieux des flux céréaliers en Wallonie selon différentes filières d'utilisation

Delcour, A ; Van Stappen, F ; Gheysens, S ; Decruyenaere, V ; Stilmant, D ; Burny, P ; Rabier, F ; Louppe, H ; Goffart, JP

Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, 01 January 2014, Vol.18(2), pp.181-192 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1370-6233 ; E-ISSN: 1780-4507

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...