skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
MANNING, CLARENCE A. The Forgotten Republics. Pp. xii, 264. New York: Philosophical Library, 1952. $2.75
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANNING, CLARENCE A. The Forgotten Republics. Pp. xii, 264. New York: Philosophical Library, 1952. $2.75

Reshetar, John S.

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 05/1953, Vol.287(1), pp.229-229 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/000271625328700193

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANNING, CLARENCE A. The Forgotten Republics. Pp. xii, 264. New York: Philosophical Library, 1952. $2.75

Reshetar, John S

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1953, Vol.287(1), pp.229-229 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271625328700193

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...