skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional structure of myosin subfragment-1: a molecular motor

Rayment, I ; Rypniewski, W R ; Schmidt-Bäse, K ; Smith, R ; Tomchick, D R ; Benning, M M ; Winkelmann, D A ; Wesenberg, G ; Holden, H M

Science (New York, N.Y.), 02 July 1993, Vol.261(5117), pp.50-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 8316857 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional structure of myosin subfragment-1: a molecular motor

Rayment, Ivan ; Rypniewski, Wojciech R. ; Schmidt - Base, Karen ; Smith, Robert ; Tomchick, Diana R. ; Benning, Matthew M. ; Winkelman, Donald A. ; Wesenberg, Gary ; Holden, Hazel M.

Science, July 2, 1993, Vol.261(5117), p.50(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional structure of myosin subfragment-1: a molecular motor

Rayment, Ivan ; Rypniewski, Wojciech R. ; Schmidt - Base, Karen ; Smith, Robert ; Tomchick, Diana R. ; Benning, Matthew M. ; Winkelman, Donald A. ; Wesenberg, Gary ; Holden, Hazel M.

Science, July 2, 1993, Vol.261(5117), p.50(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Three-dimensional structure of myosin subfragment-1: a molecular motor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional structure of myosin subfragment-1: a molecular motor

Rayment, I ; Rypniewski, W. ; Schmidt-Base, K ; Smith, R ; Tomchick, D. ; Benning, M. ; Winkelmann, D. ; Wesenberg, G ; Holden, H.

Science, 07/02/1993, Vol.261(5117), pp.50-58 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.8316857

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...