skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era

Elliott, Anthony

Sociology, August, 1995, Vol.29(3), p.552(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-0385

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era

Elliott, Anthony

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Aug 1995, Vol.29(3), p.552 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...