skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considerations for Multi-User Decomposition of Design Spaces

Red, Edward ; Marshall, Felicia ; Weerakoon, Prasad ; Jensen, C. Greg

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2013, Vol.10(5), pp.803-815 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2013.803-815

Toàn văn không sẵn có

2
Considerations for Multi-User Decomposition of Design Spaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considerations for Multi-User Decomposition of Design Spaces

Red, Edward ; Marshall, Felicia ; Weerakoon, Prasad ; Jensen, C. Greg

Computer-Aided Design and Applications, 01/2013, Vol.10(5), pp.803-815 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3722/cadaps.2013.803-815

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...