skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is two-tailed testing for directional research hypotheses tests legitimate?

Cho, Hyun - Chul ; Abe, Shuzo

Journal of Business Research, Sept, 2013, Vol.66(9), p.1261(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is two-tailed testing for directional research hypotheses tests legitimate?

Cho, Hyun-Chul ; Abe, Shuzo

Journal of Business Research, Sep 2013, Vol.66(9), p.1261 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...