skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
One for You, One for Me: Humans’ Unique Turn-Taking Skills
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One for You, One for Me: Humans’ Unique Turn-Taking Skills

Melis, Alicia P. ; Grocke, Patricia ; Kalbitz, Josefine ; Tomasello, Michael

Psychological Science, 07/2016, Vol.27(7), pp.987-996 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0956797616644070

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One for You, One for Me: Humans’ Unique Turn-Taking Skills

Melis, Alicia P ; Grocke, Patricia ; Kalbitz, Josefine ; Tomasello, Michael

Psychological Science, July 2016, Vol.27(7), pp.987-996 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797616644070

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One for You, One for Me: Humans' Unique Turn-Taking Skills

Melis, Alicia P ; Grocke, Patricia ; Kalbitz, Josefine ; Tomasello, Michael

Psychological science, July 2016, Vol.27(7), pp.987-96 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1467-9280 ; PMID: 27225221 Version:1 ; DOI: 10.1177/0956797616644070

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...