skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer Touchpoints im stationären Einzelhandel Potenzial von Pervasive Computing

Mennenöh, Julian ; Kristes, Stefanie ; Alt, Florian ; Sahami, Alireza ; Schmidt, Albrecht

Marketing Review St. Gallen : die neue Thexis-Marketingfachzeitschrift für Theorie und Praxis, 2010, Vol.27(2), pp. 37-42 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1865-6544

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer Touchpoints im stationären Einzelhandel -- Potenzial von Pervasive Computing

Mennenöh, Julian ; Kristes, Stefanie ; Alt, Florian ; Shirazi, Alireza ; Schmidt, Albrecht ; Schröder, Hendrik

Marketing Review St. Gallen, Apr 2010, Vol.27(2), pp.37-42 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 18656544 ; DOI: 10.1007/s11621-010-0026-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer Touchpoints im stationären Einzelhandel — Potenzial von Pervasive Computing

Mennenöh, Julian ; Kristes, Stefanie ; Alt, Florian ; Shirazi, Alireza ; Schmidt, Albrecht ; Schröder, Hendrik

Marketing Review St. Gallen, 2010, Vol.27(2), pp.37-42 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1865-6544 ; E-ISSN: 1862-5991 ; DOI: 10.1007/s11621-010-0026-5

Toàn văn sẵn có

4
Customer Touchpoints im stationären Einzelhandel — Potenzial von Pervasive Computing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer Touchpoints im stationären Einzelhandel — Potenzial von Pervasive Computing

Mennenöh, Julian ; Kristes, Stefanie ; Alt, Florian ; Shirazi, Alireza Sahami ; Schmidt, Albrecht ; Schröder, Hendrik

Marketing Review St. Gallen, 4/2010, Vol.27(2), pp.37-42 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1865-6544 ; E-ISSN: 1865-7516 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11621-010-0026-5

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer Touchpoints im stationaren Einzelhandel -- Potenzial von Pervasive Computing.(Report)

Marketing Review St. Gallen, April, 2010, Vol.27(2), p.37(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1865-6544

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...