skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A retrospective on user interface development technology.(User Interfaces)

Mijailovic, Zarco

IEEE Software, Nov-Dec, 2013, Vol.30(6), p.76(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0740-7459

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A retrospective on user interface development technology.(User Interfaces)

Mijailovic, Zarco

IEEE Software, Nov-Dec, 2013, Vol.30(6), p.76(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0740-7459

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Retrospective on User Interface Development Technology

Mijailovic, Zarko ; Milicev, Dragan

IEEE Software, Nov/Dec 2013, Vol.30(6), p.76 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 07407459 ; E-ISSN: 19374194

Toàn văn không sẵn có

4
A Retrospective on User Interface Development Technology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Retrospective on User Interface Development Technology

Mijailovic, Zarko ; Milicev, Dragan

IEEE Software, 11/2013, Vol.30(6), pp.76-83 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0740-7459 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MS.2013.45

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...