skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ground Data are Essential for Biomass Remote Sensing Missions

Chave, Jérôme ; Davies, Stuart ; Phillips, Oliver ; Lewis, Simon ; Sist, Plinio ; Schepaschenko, Dmitry ; Armston, John ; Baker, Tim ; Coomes, David ; Disney, Mathias ; Duncanson, Laura ; Hérault, Bruno ; Labrière, Nicolas ; Meyer, Victoria ; Réjou-Méchain, Maxime ; Scipal, Klaus ; Saatchi, Sassan

Surveys in Geophysics, 2019, Vol.40(4), pp.863-880 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0169-3298 ; E-ISSN: 1573-0956 ; DOI: 10.1007/s10712-019-09528-w

Toàn văn sẵn có

2
Ground Data are Essential for Biomass Remote Sensing Missions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ground Data are Essential for Biomass Remote Sensing Missions

Chave, Jérôme ; Davies, Stuart J. ; Phillips, Oliver L. ; Lewis, Simon L. ; Sist, Plinio ; Schepaschenko, Dmitry ; Armston, John ; Baker, Tim R. ; Coomes, David ; Disney, Mathias ; Duncanson, Laura ; Hérault, Bruno ; Labrière, Nicolas ; Meyer, Victoria ; Réjou-Méchain, Maxime ; Scipal, Klaus ; Saatchi, Sassan

Surveys in Geophysics, 4/27/2019 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0169-3298 ; E-ISSN: 1573-0956 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10712-019-09528-w

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ground Data are Essential for Biomass Remote Sensing Missions.(Report)

Chave, Jerome ; Davies, Stuart J. ; Phillips, Oliver L. ; Lewis, Simon L. ; Sist, Plinio ; Schepaschenko, Dmitry ; Armston, John

Surveys in Geophysics, 2019, Vol.40(4), p.863(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0169-3298 ; DOI: 10.1007/s10712-019-09528-w

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...