skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindu-Christian Conflict in India: Globalization, Conversion, and the Coterminal Castes and Tribes

Bauman, Chad

The Journal of Asian Studies, Aug 2013, Vol.72(3), pp.633-653 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911813000569

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindu-christian conflict in India: globalization, conversion, and the coterminal castes and tribes

Bauman, Chad M.

The Journal of Asian Studies, August, 2013, Vol.72(3), p.633-653 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

3
Hindu-Christian Conflict in India: Globalization, Conversion, and the Coterminal Castes and Tribes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindu-Christian Conflict in India: Globalization, Conversion, and the Coterminal Castes and Tribes

Bauman, Chad M.

The Journal of Asian Studies, 08/2013, Vol.72(3), pp.633-653 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021911813000569

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...