skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Categorización de texto en bases documentales a partir de modelos computacionales livianos

Mendoza, Marcelo ; Ortiz, Ivette ; Rojas, Victor

Revista Signos, 2011, Vol.44(77) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00350451 ; E-ISSN: 07180934

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Categorización de texto en bases documentales a partir de modelos computacionales livianos

Mendoza, Marcelo ; Ortiz, Ivette ; Rojas, Víctor

Revista signos, 01 December 2011, Vol.44(77), pp.251-274 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0718-0934 ; DOI: 10.4067/S0718-09342011000300004

Toàn văn sẵn có

3
Categorización de texto en bases documentales a partir de modelos computacionales livianos
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Categorización de texto en bases documentales a partir de modelos computacionales livianos

Mendoza, Marcelo ; Ortiz, Ivette ; Rojas, Víctor

Revista signos, 2011, Vol.44(77), pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

SciELO (via CrossRef)

E-ISSN: 0718-0934 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342011000300004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...