skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotional perception: Meta-analyses of face and natural scene processing

Neuroimage, Feb 1, 2011, Vol.54(3), p.2524(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

2
Emotional perception: Meta-analyses of face and natural scene processing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotional perception: Meta-analyses of face and natural scene processing

Sabatinelli, Dean ; Fortune, Erica E. ; Li, Qingyang ; Siddiqui, Aisha ; Krafft, Cynthia ; Oliver, William T. ; Beck, Stefanie ; Jeffries, Joshua

NeuroImage, 02/2011, Vol.54(3), pp.2524-2533 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10538119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.10.011

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotional perception: Meta-analyses of face and natural scene processing

Sabatinelli, Dean ; Fortune, Erica E ; Li, Qingyang ; Siddiqui, Aisha ; Krafft, Cynthia ; Oliver, William T ; Beck, Stefanie ; Jeffries, Joshua

NeuroImage, 01 February 2011, Vol.54(3), pp.2524-2533 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2010.10.011

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotional perception: meta-analyses of face and natural scene processing

Sabatinelli, Dean ; Fortune, Erica E ; Li, Qingyang ; Siddiqui, Aisha ; Krafft, Cynthia ; Oliver, William T ; Beck, Stefanie ; Jeffries, Joshua

NeuroImage, 01 February 2011, Vol.54(3), pp.2524-33 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 20951215 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2010.10.011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...