skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Evidence for an intermediate conformational state of LacY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for an intermediate conformational state of LacY

Jiang, X. ; Guan, L. ; Zhou, Y. ; Hong, W.-X. ; Zhang, Q. ; Kaback, H. R.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/20/2012, Vol.109(12), pp.E698-E704 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1201107109

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for an intermediate conformational state of LacY

Jiang, Xiaoxu ; Guan, Lan ; Zhou, Yonggang ; Hong, Wen-Xu ; Zhang, Qinghai ; Kaback, H. Ronald

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 March 2012, Vol.109(12), pp.4349-4350 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for an intermediate conformational state of LacY

Jiang , Xiaoxu ; Guan , Lan ; Zhou , Yonggang ; Hong , Wen-Xu ; Zhang , Qinghai ; Kaback , H. Ronald

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(12), pp.E698-E704 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for an intermediate conformational state of LacY

Jiang, Xiaoxu ; Guan, Lan ; Zhou, Yonggang ; Hong, Wen-Xu ; Zhang, Qinghai ; Kaback, H. Ronald

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 March 2012, Vol.109(12), pp.4349-4350 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for an intermediate conformational state of LacY

Jiang, Xiaoxu ; Guan, Lan ; Zhou, Yonggang ; Hong, Wen-Xu ; Zhang, Qinghai ; Kaback, H Ronald

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 March 2012, Vol.109(12), pp.E698-704 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22355148 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1201107109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...